таста

 • 51күәй! — (Жамб., Шу) малға тұз тастағанда айтылатын шақыру одағайы. Осы кезде қораның арғы шетінен «к ү ә й» деген дауыс естілді (Жамб., Шу) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 52күреңсе — (Жамб., Мер.) 1. сазды жерге шығатын шабындық шөп. 2. раңның бүр тастаған кезі. Көктемде бірінші шығатын шөп – раңның өсіп, басына бүрі шыққан кезін к ү р е ңс е деп те атайды (Жамб., Мер.). 3. (Талд., Панф.; Жамб., Шу; Шығ.Қаз., Тарб.) мал жақсы …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 53күржілеу — (Қ орда: Шиелі, Сыр., Қарм., Арал) қоржынның аузын байлау. Қоржынды толтырып, аузын к ү р ж і л е п тастаған екен Қ орда., Қарм.). Әмірбек, қоржынның аузын к ү р ж і л е п қой Қ орда., Арал) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 54қабы қану — (Гур., Маңғ.; Түрікм., Красн.) айызы қану. Барақты төтеден тойтарып, тұқыртып тастағанда іштей қ а б ы қ а н с а да, артынан іле шала өзі де дәл соның кебін кием деп ойламап еді (Ә. Кекіл., Үркер, 451) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 55қазан көтеру — (Гур., Маңғ.) ас пісіру, тағам дайындау. Сойып тастағандай малымыз болмай жатыр, балдар осы қ а з а н к ө т е р г е н і м і з г е риза болат та (Гур., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 56қалам — 1 Қ орда., Арал; Шымк., Лен.) қарындаш. Магазиннен екі қ а л а м сатып әкелдім Қ орда., Арал). Маған қ а л а м ы ң д ы берші (Шымк., Лен.) 2 (Жамб.: Шу, Мойын., Мер.) қызылшаның ұш жағы. Қылчаның қ а л а м ы н қырқып таста (Жамб., Шу) 3 (Түрікм …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 57қамба — 1 (Гур., Маңғ.) бүршіксіз шөптердің жалпы аты. Қ а м б а шөпте дән болмайды (Гур., Маңғ.). Жері тұнып тұрған қ а м б а екен (Гур., Маңғ.) 2 1. (Орал, Чап.) шөмеле етіп үйгенге дейін бөлек бөлек етіп тырмамен жиып қойған шөп. 2. (Орал: Жән., Орда) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 58қарақасқа — 1 (Орал: Чап., Жымп.; Ақт., Ойыл) кейігенде айтылатын сөз, жексұрын, оңбаған, сорлы деген мағынада. Ой, қ а р а қ а с қ а екенсің ғой, мынауың не, бүлдіріп тастағаның (Ақт., Ойыл). Қарт ау, қ а р а қ а с қ а а у, мына ауыс неме не айтып... қой… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 59қарнау — 1 (Қост., Жанг.) иін. Өзеннің иіндеу жерлерін бізде қ а р н а у дейді (Қост., Жанг.) 2 (Гур.: Маңғ., Есб.; Түрікм.: Таш., Көнеүр.) сойған малдың ішін жару, пышақ салу. Қойдың терісін түсіріп болды, енді қ а р н а ғ ал ы жатыр (Гур., Маңғ.). Қойға …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 60қасқырауыз — (Ақт., Ойыл) әлді қысқаш, үлкен қысқаш. Доғалақтың шенін қ а с қ ы р а у ы з б е н қысып таста (Ақт., Ойыл) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі